:: สำมะโน
สำมะโน หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น ๆ
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ โดยการแจงนับ จากทุกหน่วยเกี่ยวกับเรื่อง นั้น ๆ

สำมะโน จะทำการสำมะโนทุก 10 ปี

ในปี พ.ศ. 2554 - 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555