:: สำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2543
รายงานผลจากการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543
ดัชนีชี้วัดที่สำคัญ ของประชากรและที่อยู่อาศัย
แผนที่แสดงอัตราการเพิ่ม ความหนาแน่นและอัตราส่วน