สำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545
การนำเสนอข้อมูลจากการทำสำมะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545