สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2546

ผู้จัดการข้อมูล ภัทรวดี 02-142-1264
 
 การนำเสนอข้อมูลจากการทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2546
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ รายภาค