:: ผู้บริหารสำนักงาน
ภาพผู้อำนวยการฯวิบูลย์ทัต
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ *
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

E-mail : sgerneral@nso.go.th
ประวัติ
.................................................................................
     

ภาพรองฯวิไลลักษณ์

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
E-mail : wilailuk@nso.go.th

ภาพรองฯมาลี

นางสาวมาลี วงศาโรจน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
E-mail : mwongs@nso.go.th
ผู้ตรวจราชการกรม/ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก/กอง
ภาพผู้ตรวจฯวันเพ็ญ

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์
ผู้ตรวจราชการกรม
rachana

นางณัฎฐ์พิชา นาคสมบูรณ์
ผู้ตรวจราชการกรม
rachana

นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร
ผู้ตรวจราชการกรม

ภาพผอ.ลัคนา

นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์
ผอ. สำนักบริหารกลาง
E-mail : lakkana@nso.go.th

 

ภาพผอ.นวลนภา

นางนวลนภา ธนศักดิ์
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
E-mail : nuannapa@nso.go.th

rachana

นางอุษณี ไชยานนท์
รก.ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
E-mail : oosanee@nso.go.th

 

rachana

นางสุจารีต โภคาพันธ์
ผอ.สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
E-mail : suja@nso.go.th

ภาพผอ.ธัญญลักษณ์

นางธัญญลักษณ์ สุรินทรเสรี
ผอ. สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
E-mail : thanyalak@nso.go.th

 

 

ภาพผอ.เฉลิมขวัญ

นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร
ผอ. สำนักสถิติพยากรณ์
E-mail : kwunny@nso.go.th

 

ภาพผอ.ลักขณา

นางลักขณา ยุวประกร
ผอ.สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
E-mail : yluckana@nso.go.th


 

ภาพผอ.อุดม

นายอุดม ภิญโญ
ผอ. สำนักสถิติสาธารณมติ
E-mail : udom.p@nso.go.th* จาก พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีผลให้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ