ตารางสถิติจากหน่วยงานอื่น
กระทรวง
กรม/สำนัก
ปีข้อมูล
ประเทศ ภาค
   
  สืบค้นตารางสถิติจากศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด
  
eBags Coupon Code
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ศูยน์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1-4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2143-1327, 0 2143-1504
บริการข้อมูล : services@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th