ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไข
   

 

รายละเอียดโครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพ

ตามมาตรฐานสากล

โครงสร้างการจัดประเภทอาชีพ

รายละเอียดการจัดประเภทอาชีพ

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 5

ประเภทที่ 6

ประเภทที่ 7

ประเภทที่ 8

ประเภทที่ 9

ประเภทที่ 0 

ประเภทที่ 7 : ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมวด72: ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านโลหะ เครื่องจักรและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมู่ 724 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์รหัสอาชีพ 7241 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง

ทำหน้าที่ในการปรับ ปรับแต่ง ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง โรงงานหรือสถานที่ ี่อื่น ๆ เช่น เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ เครื่องมือทางด้านการควบคุม เครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์ของบันไดเลื่อน ทั้งนี้รวมถึงการปรับติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องใช้ในบ้าน เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าของ
อากาศยาน เรือและยานยนต์ ตลอดจนการตรวจสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้น เช่น
          ช่างไฟฟ้ากำลัง     (ประจำเรือ อากาศยาน รถจักร รถราง โรงงานอุตสาหกรรม                                        โรงไฟฟ้า สำนักงาน และยานยนต์อื่น ๆ)
          ช่างเครื่อง ช่างปรับ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง  (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง-                                       ไฟฟ้าระบบไฟสัญญาณ เครื่องมือไฟฟ้า  ลิฟต์และอุปกรณ์-
                                      ที่เกี่ยวข้อง สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น
                                      และเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ฯลฯ)
          ช่างพันไดนาโม
                                           ฯลฯ           

ยกเว้น  ช่างเดินสายไฟฟ้า                                        จัดอยู่ในรหัสอาชีพ 7137
             ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่อง
                                                                                 จัดอยู่ในรหัสอาชีพ 8282

 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :  กลุ่มมาตรฐานสถิติ สำนักนโยบายและวิชาการสถิติ
โทรศัพท์: 0-2281-0333 ext. 1307, 1308
โทรสาร: 0-2281-3814
Email: pstand@nso.go.th