ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไข

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับอายุ ทั้งข้อมูลด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้การนำเสนอข้อมูลในรูปของตาราง ที่จำแนกตามอายุมีมาตรฐานเดียวกันและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้

ในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มอายุ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ใช้ Standard International Age Classification ขององค์การสหประชาชาติเป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและผู้ใช้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันระหว่างประเทศได้

มาตรฐานการจัดกลุ่มอายุ มีดังนี้

กลุ่ม 5 ปี

กลุ่ม 10 ปี

กลุ่ม 20 ปี

กลุ่มนี้จะเริ่มต้นด้วยอายุ ที่ลงท้ายด้วยตัวเลข 5 และ 0 เสมอ เช่น

5-9

10-14

:

:

75-79

80-84

85+

กลุ่มนี้จะเริ่มต้นด้วยอายุ ที่ลงท้ายด้วยตัวเลข 5 เสมอ เช่น

5-14

15-24

:

:

55-64

65-74

75+

กลุ่มนี้จะเริ่มต้นด้วยอายุ 5, 25, 45 เช่น

5-24

25-44

45-64

65+

การพิจารณานำเสนอข้อมูลในรูปของตารางที่จำแนกตามอายุรายปี กลุ่ม 5 ปี กลุ่ม 10 ปี หรือ กลุ่ม 20 ปี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อมูลในแต่ละเรื่อง