ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไข

บทที่ 1

การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

1.1 ความหมายของสถิติ ข้อมูลและข่าวสาร

1.2 ขอบข่ายของสถิติ

1.3 ประเภทของข้อมูลสถิติ

1.4 แหล่งที่มาของข้อมูล

1.5 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี

1.6 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

1.7 แนวทางการเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.8 ขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสำมะโน / สำรวจ

1.9 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.10 คุณสมบัติของผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ( พนักงานสนาม )

1.11 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

1.12 การคำนวณค่าสถิติ

บทที่ 2

การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ

2.1 ประเภทของผู้ใช้ข้อมูลสถิติ

2.2 ประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

2.3 การใช้ข้อมูลสถิติ

2.4 การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล