ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไข
การนำเสนอข้อมูลสถิติด้วย GIS
 
สำมะโนประชากร และเคหะ
 
  แผนภูมิสถิติประชากร  
  แผนภูมิ 1   ความหนาแน่นของประชากร พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 2   อัตราร้อยละของประชากรในเขตเทศบาล พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 3   อัตราร้อยละของประชากรนอกเขตเทศบาล พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 4   อัตราส่วนเพศ พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 5   อัตราเพิ่มของประชากร พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 6   อัตราร้อยละของประชากรวัยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 7   อัตราร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 8   อัตราร้อยละของประชากรวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 9   บุตรเกิดรอดต่อหญิงที่สมรสแล้ว 1,000 คน พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 10   อัตราร้อยละของประชากรชายอายุ 13 ปี ขึ้นไปที่เป็นโสด พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 11   อัตราร้อยละของประชากรหญิงอายุ 13 ปี ขึ้นไปที่เป็นโสด พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 12   อัตราร้อยละของการเป็นภาระต่อประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 59 ปี พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 13   อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสชาย พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 14   อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสหญิง พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 15   อัตราร้อยละของการย้ายถิ่นในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2538 - 2543) ของประชากรในเขตเทศบาล  
  แผนภูมิ 16   อัตราร้อยละของการย้ายถิ่นในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2538 - 2543) ของประชากรนอกเขตเทศบาล  
  แผนภูมิ 17   อัตราร้อยละของการอ่านออกเขียนได้ของประชากรชายอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 18   อัตราร้อยละของการอ่านออกเขียนได้ของประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 19   จำนวนปีเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 20   อัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่สำเร็จการศึกษาอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 21   อัตราร้อยละของประชากรอายุ 6 - 24 ปีที่ไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 22   อัตราร้อยละของผู้ทำธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 23   อัตราร้อยละของประชากรชายที่ทำงานภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 24   อัตราร้อยละของประชากรหญิงที่ทำงานภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2543  
  แผนภูมิสถิติเคหะ  
  แผนภูมิ 25   อัตราร้อยละของขนาดครัวเรือนเฉลี่ย พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 26   อัตราร้อยละของครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยสร้างด้วยวัสดุถาวร พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 27   อัตราร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ในเขตเทศบาล พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 28   อัตราร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้นอกเขตเทศบาล พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 29   อัตราร้อยละของครัวเรือนที่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตเทศบาล พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 30   อัตราร้อยละของครัวเรือนที่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดนอกเขตเทศบาล พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 31   อัตราร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขตเทศบาล พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 32   อัตราร้อยละของครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้นอกเขตเทศบาล พ.ศ.2543  
  แผนภูมิ 33   อัตราร้อยละของครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง พ.ศ.2543