ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไข
การมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2546
การมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2546

1. บทนำ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และการสำรวจครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในด้านการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร โดยสำรวจไปพร้อมกับโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ในเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน พ.ศ. 2546

2. สรุปผลการสำรวจ 2.1 จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

การสำรวจครั้งนี้ จากจำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 57.80 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 11.33 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 6.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.4 เมื่อพิจารณาตามภาคแล้ว กรุงเทพมหานครซึ่งมีประชากร 7.47 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 37.6 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 26.9 ภาคกลางมีประชากร 13.26 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 19.8 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 10.1 ภาคเหนือมีประชากร 10.36 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 19.0 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 9.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากร 19.16
ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 13.4 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 5.6 ภาคใต้มีประชากร 7.56 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 18.1 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 8.1

ตารางที่ 1 จำนวนและอัตราร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีฃึ้นไป ที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาค


2.2 อายุของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

จากการสำรวจครั้งนี้ พบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนผู้ใช้คอมพิวเตอร์สูงสุดคิดเป็น ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 18.9 และกลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 17.6 ส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต กลุ่มอายุ
15-24 ปี มีสัดส่วนผู้ใช้สูงสุดคือ ร้อยละ 51.9 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 21.3 และกลุ่มอายุ 35-49 ปี ร้อยละ 15.0

แผนภูมิที่ 1 อัตราร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต จำแนกตามกลุ่มอายุ
2.3 ระดับการศึกษาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

สำหรับระดับการศึกษาของผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้น พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีสัดส่วนผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุดคือ ร้อยละ 28.9 และใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 34.4 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 28.1 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 29.7 และมัธยมศึกษาตอนต้นใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 27.6 และอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 22.8

แผนภูมิที่ 2 อัตราร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต จำแนกตามระดับการศึกษา

2.4 อาชีพที่สำคัญของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต

เมื่อสอบถามผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ทำงานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ถึงการใช้คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในแต่ละหมวดอาชีพ พบว่า ผู้ทำงานด้านวิชาชีพด้านต่างๆ มีอัตราการใช้คอมพิวเตอร์สูงสุดคือ ร้อยละ 83.9 และใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 54.3 รองลงมาคืออาชีพเสมียน ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 66.3 ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 40.6 และงานด้านวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 63.7 ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 41.2

ตารางที่ 2 จำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานทำอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต และอาชีพที่สำคัญ

2.5 แหล่งที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

จากการสำรวจ พบว่า แหล่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้ที่สถานศึกษา ร้อยละ 48.0 รองลงมาคือที่ทำงาน ร้อยละ 23.1 และที่บ้าน ร้อยละ 21.7 สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสัดส่วนของการใช้ที่ สถานศึกษา ที่ทำงาน ที่บ้าน
และร้านอินเทอร์เน็ต ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 28.2, 24.3, 23.3 และ 22.0 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 อัตราร้อยละของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำแนกตามกลุ่มอายุ และแหล่งที่ใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

มื่อพิจารณาแหล่งที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 6-14 และ 15-24 ปี ใช้คอมพิวเตอร์จากสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 65-69 ส่วนผู้มีอายุ 25 ปีขึ้นไป จะใช้จากที่ทำงานสูงสุด สำหรับแหล่งที่ใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มอายุ 6-14 ปี ที่ใช้จากที่บ้านและสถานศึกษา มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 37.7 และ 36.6 ตามลำดับ ส่วนผู้มีอายุ 15-24 ปีใช้จากสถานศึกษา ร้อยละ 43.6 และผู้มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ใช้จากที่ทำงานร้อยละ 49-60 สำหรับผู้ใช้บริการจากร้านอินเทอร์เน็ต พบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี ไปใช้บริการมากที่สุด หรือคิดเป็น ร้อยละ 30.9

2.6 การมีเครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน

ในการสำรวจครั้งนี้ได้สอบถามหัวหน้าครัวเรือน ถึงจำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในครัวเรือน ซึ่งได้แก่ จำนวนเครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน ผลการสำรวจพบว่า จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 16.02 ล้านครัวเรือน มีจำนวนเครื่องโทรสาร 3.71 แสนเครื่อง (2.3 เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน) เครื่องคอมพิวเตอร์ 1.53 ล้านเครื่อง (9.6 เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน) และมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในครัวเรือน 7.09 แสนครัวเรือน (4.4 ต่อ 100 ครัวเรือน) โดยกรุงเทพมหานครจะมีจำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุด ส่วนภาคอื่นๆ พบว่า มีจำนวนค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น

ตารางที่ 4 จำนวนเครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง

2.7 การมีโทรศัพท์มือถือ

การสำรวจครั้งนี้ได้สอบถามประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 57.80 ล้านคน พบว่า เป็นผู้มีโทรศัพท์มือถือ (ไม่รวมเครื่อง PCT) 12.99 ล้านคน (ร้อยละ 22.5 ) กรุงเทพมหานครมีจำนวนมากทีสุดคือ ร้อยละ 42.4 รองลงมา ภาคกลาง ร้อยละ 28.8 ภาคใต้ ร้อยละ 20.0 ภาคเหนือ ร้อยละ 18.8 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.3 และเมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง พบว่า ในเขตเทศบาลจำนวนผู้มีโทรศัพท์มือถือมากกว่านอกเขตเทศบาล

ตารางที่ 5 จำนวนและอัตราร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีโทรศัพท์มือถือ จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง