หน้าหลัก
  คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
           • ประกาศ สสช. เรื่องข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
           • คู่มือข้อบังคับสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553
           • คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558
           • คู่มือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
           • คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
           • วีดีโอ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน" 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
              ;• แผ่นที่ 1
              ;•แผ่นที่ 2
         
   การประเมินความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
           • 1. คณะทำงานจัดทำมาตรฐานโปร่งใส
           • 2.1 นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
           • 2.2 นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
           • 2.3 นโยบายกำกับเล่มเล็ก 54
           • 2.4 ข้อบังคับ สสช. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
           • 3. คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานโปร่งใส
           • 4. แบบฟอร์มที่ 1
           • 5.1 แบบฟอร์มที่ 2
           • 5.2 แบบฟอร์มที่ 2 (ลายเซ็นต์คณะกรรมการฯ)
           • 6.1 Radar Chart 58
           • 6.2 Radar Chart ปี 55-57
  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
  แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   ประมวลจริยธรรม
           • ประมวลจริยธรรม
           • กรรมการจริยธรรม
   จรรยาข้าราชการ
  ตัวชี้วัดความโปร่งใส
         • ประกาศนโยบายโปร่งใส/ คณะทำงาน
         • คู่มือ

         • ผลการประเมินความโปร่งใส
  คนดีศรี สสช.  
      ปี 2558
      ปี 2557
      ปี 2556
      ปี 2555
     
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2550
ปี 2549
  เอกสารการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในสำนักงาน สถิติแห่งชาติ  

    • ครั้งที่ 1-3
    • ครั้งที่ 4-6
    • ครั้งที่ 10-12
    • ครั้งที่ 10-12

 
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1 - 4
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 0 2142-1234