logo
คำถาม 15 ข้อต่อไปนี้จะเป็นคำถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ให้ท่านสำรวจตัวท่านเอง และประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านว่าอยู่ระดับใด
ระดับความรู้สึก
ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น
เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆเพียงเล็กน้อย หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆเพียงเล็กน้อย
มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆมาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆมาก
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆมากที่สุด หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆมากที่สุด
   
ระดับของความรู้สึก
เหตุการณ์ อาการ ความเห็นและความรู้สึกในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ไม่เลย
เล็กน้อย
มาก
มากที่สุด
1) ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
2) ท่านรู้สึกสบายใจ
3) ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
4) ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
5) ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์
6) ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
7) ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
8) ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
9) ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
10) ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
11) ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
12) ท่านรู้สึกภูมิใจในตัวเอง
13) ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
14) หากท่านป่วยหนักท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
15) สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน