แบบสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556
 
     
 

กรุณากรอกรหัสสถานประกอบการ

  

การตอบแบบสอบถาม สามารถพักการตอบได้
แล้วกลับเข้ามากรอกใหม่
โดยใช้รหัสสถานประกอบการเดิม
(หากมีปัญหาในการตอบแบบสอบถาม กรุณาติดต่อโทร.021417368-9)